MANIFESTUA


ATXIKIMENDUAK



Manifestua


  • Euskara
  • Castellano
  • English
  • العربي

EUSKAL ESKOLA PUBLIKOAREN ALDEKO MANIFESTUA VITORIA-GASTEIZEN

Euskal eskola publikoa harro dago gaur egungo gizarteak planteatzen dizkion erronkei eusteaz, eta era berean, erantzuteaz ikasle eta familia anitzei kalitate estandarren bidez.

Apustu sendoa egiten dugu herritar guztiontzako hezkuntza inklusiboaren alde, hau da, eskola publikoa guztiontzat izan dadila. Halaber, gure ustez hezkuntza publikoa kohesio sozialaren funtsezko elementua da eta beharrezkoa da lan egitea pertsona guztien inklusioaren alde gizarte honetan.

Gure iritziz aniztasunaren kudeaketa da gaur egun aurre egiten diogun errokarik eta aukerarik handienetakoa; gizarte moduan aniztasun hori kudeatzeko gaitasunaren menpe dago gure etorkizuna.

Hala ere, kudeaketa horrek defizit handiak ditu hezkuntza sisteman. Orain dela urte asko hainbat erakunde publikotako ikerketek eta txostenek antzemandako eta salatutako kontuak dira; gaur egun jarraitzen dute erantzunik gabe eta gero eta larriagoak dira urterik urtera.

Sare publikoaren eta itunpekoaren arteko desoreka ikaragarria gertatzen ari da. Sare publikoa jasotzen ari da gehien bat zailtasun handienak dituen populazioa, batez ere jatorri atzerritarra duten ikasleak; itunpeko sarea, aldiz, aterpe bihurtzen ari da bertako maila ertaineko edo altuko familia askorentzat. Hartara, zentro batzuek bizkar ematen diote Vitoria-Gasteizko errealitate sozial zailari.

Ez dugu bideratzea nahi baliabide zein finantzazio publikoa hezkuntza sistema batera zeinak bi eskola mota ezartzen dituen. Era berean, ez dugu nahi eskola bat bertako populazioarentzat eta beste bat atzerriko jatorria dutenentzat.

Gure ustez segregazio prozesu hau negatiboa da eta ez du errazten gizarte kohesionatu eta solidario bat izatea, baizik eta kontrakoa. Ikasleak gelaka banatzea kontuan hartuta azalaren kolorea, jatorri etnikoa, klase soziala edo erlijioa zorigaiztoko oinarria da gizarte bidezkoagoa eta kohesionatuagoa lortzeko, izan ere, aniztasunak izan beharko luke aberastasun elementua eta ez bazterkeriakoa.

Maltzurra da hezkuntza arloan atzerriko jatorria duten ikasleak taldekatzea eskola gutxi batzuetan: ez da mesedegarria elkar ezagutzeko, integrazioa lortzeko eta ez da lagungarria aniztasuna bizitzeko modu positiboan. Gainera, berekin dakar kontzentratzea behin-behineko heziketa behar bereziak, eskolako hizkuntzak ikastea, esaterako, eta baliabideak behar dituzten ikasleak. Administrazioak ez du baliabide nahikorik ematen erronka horri erantzuten dioten eskolei.

Salatu egiten dugu gaur egungo Hezkuntza Sailak eta aurrekoek, nahiz eta jakin errealitate hori, eta adierazi asmo onak, ez diotela heldu egoerari, eta ez dutela neurri nahikorik hartu erantzun integral bat emateko euskal eskolaren ikasleen geroz eta handiagoa den segregaziori. Administrazioak premiazko neurriak hartu behar ditu saihesteko, zentroak gertu egonda ere, bertako familien kontzentrazioa zentro batzuetan eta jatorri atzerritarra duten beste familia batzuk beste batzuetan.

Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailaren beraren datuek adierazten dute Araban ikasturtea behin hasita, sartu behar diren ikasleak bideratu egiten dituztela gehien bat gure hiriaren eskola publikoetara.

Vitoria-Gasteizko Udalak badu zeresanik egoera honetan. Udalak erabaki behar du zein hiri eredu sustatu nahi duen eta horretako neurriak ezarri. Ikasleen segregazioa ez da koherentea Udalak izan nahi duen “Hiri Hezitzailea” ereduarekin, ezta lortu nahi duen “Haurren lagun den hiria” ereduarekin ere.

Eskola guztiek eta sare biek, publikoak eta itunpekoak, erantzun behar diote giza kohesioa lortzeko dagokien erronkari.

Erantzun zehatzak

*Vitoria-Gasteizen epez kanpo eskolan hasten diren ikasle gehienak bideratzen dituzte gure hiriaren eskola publiko batzuetara. Horren aurrean hauexek dira gure proposamenak:

-Epez kanpoko matrikulazioa kudeatzen duen eskolaratze-batzordeak errespetatzea Eusko Legebiltzarrak 2009an onartutako legez besteko proposamena, zeinaren bidez ezarri baitziren gainditu behar ez ziren lerroak ikasle heldu berriak eskolaratzeko orduan. Hartara, saihestu egingo da epez kanpo heldu diren 9 ikasle sartzea gela bakar batean ikasturte berean gertatu den moduan.

-Eskolaratze-batzorde horretan egotea orain arte kanpo geratu diren eragile hezitzaile batzuk, hala nola, familien ordezkariak eta sindikatuak.

-Ez onartzea aniztasun kultural baxua duten geletan ikasturtea hastea ratioaren gainetik; hartara, “blindatu” egingo da ikasle berriak sartzea ikasturtean zehar. Hori dela eta, eskolaratze berri horiek beste eskola batzuek bere egin beharko dute, batez ere sare publikokoak badira.

-Beharrezkoak diren errefortzu irakasleak ahalik eta azkarren lanean hastea epez kanpoko ikasleak heldu ahala zentro batera.

*Bertako familien kontzentrazioa zentro batzuetan eta jatorri atzerritarra duten beste familiak beste batzuetan. Hori dela eta, hauexek dira proposamenak:

-Giza baliabideak, baita ekonomikoak ere, lotuta joan behar dira heziketa zentroek erronkei eta giza beharrei ematen dizkieten erantzunekin. Egoerarik txarrenean dauden ikasleak edo heziketa behar bereziak dituzten ikasleak eskolaratzen dituzten eskolek giza baliabide gehiago, baita ekonomikoak ere, izan behar dituzte.

-Indargabetu behar da familia errenta baxua lehenesten duen baremoa matrikula egiteko orduan; izan ere, horrek maila ertaineko familiak zentro publiko batzuetatik kanpo uzten ditu. Eskola publikoaren bokazioa da mota guztietako familien eskola izatea da eta gure ustez positiboa da maila desberdinetako familiak egotea zentro berean.

-Administrazioak betearazi behar ditu ekitatea bermatzen duten matrikulazio irizpideak. Zentzu horretan proposamen batzuk aztertu beharko lirateke, hala nola, matrikulatzeko bulego bakarra, familiei ematen zaien informazioa argiago kudeatzeko eta saihesteko ikasleak hartzeko aukeratze prozesu informalak.

-Beharrezkoa da baliabide gutxi duten familiei eskola jakin batzuetara joan ahal izateko eragozten dieten traba batzuk kentzea, kuotak edo eskolaz kanpoko gastu jakin batzuk, esate baterako. Irakaskuntzaren doakotasuna legez bermaturik dago diru publikoarekin finantzatutako zentro guztien inplikazioa lortu.

Era berean, honakoa gehitu nahi dugu:

Aniztasun kulturaleko beste testuinguru batzuetako esperientziak erakutsi du beharrezkoa dela politika aktiboak eragitea zentro guztietan jatorri, egoera edo izaera anitzeko ikasleak egotea sustatzeko. Egoera zaila duten ikasleen kopuru handia duten eskoletan beharrezkoa da garatzea kalitate handiko proiektuak, baita espektatiba handiko eskolak sortzea ere; ondorioz, ahalbideratu egingo da maila sozioekomiko eta kultural desberdinetako ikasleak erakartzea.

Beharrezkoa da hizkuntza ereduen gaineko gogoeta egitea. Gizarteak bideratu egiten ditu haur etorkinak bertakoak arian-arian uzten ari diren ereduetara. Halaber, gogoeta egin beharko litzateke erlijio irakasgaiari buruz. Eskola laiko baten alde gaude, hartara, erlijioa ez da irakatsiko eskolan eta norberaren bizitza pertsonalaren kontua izango da.

Beharrezkoa da eskolei eta familiei laguntzea bizikidetza eta kulturartekotasun planak garatzeko; hala, esperientzia hori bizi ahal izango da aukera bezala.

Kezkatu egiten gaitu Eskola Publikoaren aldeko Administrazioaren inplikazio eza azken urteotan, horrexegatik uste dugu premiazkoa dela kalitatezko Euskal Eskola Publiko baten aldeko apustua egitea, izan ere, euskal hezkuntza sistemaren ardatz funtsezkoa eta lehentasunezkoa da.

MANIFIESTO A FAVOR DE LA ESCUELA PÚBLICA VASCA EN VITORIA-GASTEIZ

La escuela pública vasca se siente orgullosa de atender a los retos que plantea la sociedad de hoy y de responder con estándares de calidad a un alumnado diverso y a familias que también lo son.

Hacemos una apuesta clara por la educación inclusiva, para toda la población, que la escuela pública sea para todas y para todos. Apostamos por la educación pública como elemento fundamental de cohesión social y creemos en la necesidad de trabajar por la inclusión de todas las personas en esta sociedad.

Creemos que la gestión de la diversidad es uno de los mayores retos y oportunidades a los que nos enfrentamos hoy en día, y que de nuestra capacidad como sociedad para gestionar de manera adecuada esta diversidad depende en gran parte nuestro futuro.

Consideramos que en este momento esa gestión presenta graves déficits en el sistema escolar. Se trata de cuestiones detectadas y denunciadas desde hace años por diversos estudios e informes de instituciones públicas, a las que no se ha dado respuesta, y que se vienen agudizando en los últimos años.

Se está produciendo un profundo desequilibrio entre las redes pública y concertada de VitoriaGasteiz. Mientras la red pública está recibiendo de manera mayoritaria a la población más desfavorecida de la ciudad y particularmente a la población de origen extranjero, la red concertada se está convirtiendo en un “refugio” para muchas familias autóctonas de clase media y media-alta, de manera que existen centros que están dando la espalda a la compleja realidad social de VitoriaGasteiz.

No queremos que se dediquen recursos ni financiación pública a un sistema educativo que instaure dos tipos de escuela para distintas clases sociales. Tampoco queremos una escuela para la población autóctona y otra para la de origen extranjero.

Consideramos que este proceso de segregación es negativo y no contribuye a crear una sociedad cohesionada y solidaria, más bien promueve todo lo contrario. La separación del alumnado en aulas según el color de su piel, origen étnico, clase social o religión, nos parece una base nefasta para intentar conseguir una sociedad más justa y cohesionada donde la diversidad sea un elemento de riqueza y no de exclusión.

El agrupamiento del alumnado de origen extranjero en unos pocos centros escolares es indeseable en el terreno educativo: no contribuye a la integración y al conocimiento mutuo y no ayuda a vivir la diversidad en clave positiva. Además supone la concentración de alumnado con necesidades educativas específicas temporales (por ejemplo, aprender las lenguas de la escuela) y que necesitan de recursos. La administración sigue sin ofrecer medios suficientes a las escuelas que están respondiendo a ese reto.

Denunciamos que el Departamento de Educación actual y sus predecesores, a pesar de ser conocedores de esta realidad, y de sus manifestaciones de buenas intenciones, no han abordado la situación de manera decidida ni han adoptado medidas suficientes para dar una respuesta integral a la creciente segregación del alumnado en la escuela vasca. La Administración vasca debe tomar medidas urgentes frente a la concentración de familias de origen autóctono en unos centros y de familias de origen extranjero en otros, incluso entre centros a veces muy próximos.

Los propios datos del Departamento de Educación del Gobierno vasco evidencian, que en el territorio de Álava el alumnado que se incorpora a las aulas una vez comenzado el curso es derivado, de manera mayoritaria a las escuelas públicas de nuestra ciudad.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz también tiene algo que decir a la situación planteada. Este Ayuntamiento debe decidir qué modelo de ciudad quiere promover e impulsar medidas para ello. La segregación del alumnado no es coherente con la “Ciudad Educadora” que pretende ser ni con la “Ciudad Amiga de la Infancia” en la que quiere convertirse.

Todas las escuelas y ambas redes, la pública y la concertada, deben responder al reto que les corresponde de cara a la cohesión social.

Propuestas concretas

*La mayor parte del alumnado que se escolariza fuera de plazo en Vitoria-Gasteiz está siendo derivado a algunas escuelas públicas de nuestra ciudad. Frente a esto proponemos:

-Que la comisión de escolarización que gestiona la matriculación del alumnado fuera de plazo respete la proposición no de ley aprobada del Parlamento Vasco en 2009 en la que se establecieron las líneas que no se debían sobrepasar a la hora de escolarizar alumnado recién llegado. Se evitará así el llegar a incorporar hasta nueve alumnos fuera de plazo en una sola aula en un solo curso, como ha llegado a ocurrir.

-Que en dicha comisión de escolarización estén presentes agentes educativos hasta ahora excluidos, como los representantes de las familias y de los sindicatos.

-Que no se permita a las aulas con baja diversidad cultural comenzar los cursos por encima de ratio, “blindándose” de esa manera a nuevas incorporaciones a lo largo del curso, incorporaciones que por ese motivo deberán asumir otras escuelas, sobre todo pertenecientes a la red pública.

-Que se produzca la incorporación del profesorado de refuerzo necesario de manera inmediata a un centro a medida que llega nuevo alumnado fuera de plazo.

*Frente a la concentración de alumnado de familias autóctonas en algunas escuelas y de familias de origen extranjero en otras proponemos:

-Los recursos económicos y humanos deben ir unidos a la respuesta que los centros educativos den a los retos y necesidades sociales. Las escuelas que escolarizan alumnado desfavorecido o con necesidades educativas específicas deben contar con más recursos económicos y humanos que aquellas que no lo hacen.

-Desactivar el baremo que premia la baja renta familiar a la hora de la matriculación porque lleva a expulsar a las familias de clase media de determinados centros públicos. La escuela pública tiene vocación de ser la escuela de todo tipo de familias y consideramos positivo que estén presentes familias de distinta condición social.

-Que la Administración haga cumplir los criterios de matriculación que garantizan la equidad. En este sentido habría que examinar propuestas como una oficina de matriculación única que podría ayudar a gestionar de manera más clara la información que se da a las familias, evitando procesos informales de selección del alumnado.

-Es necesario eliminar aquellas trabas que impiden que las familias con menos recursos tengan acceso a determinadas escuelas como es el caso de las cuotas o determinados gastos extraescolares. La gratuidad de la enseñanza está garantizada por ley en todos los colegios financiados con fondos públicos. Todos los centros educativos de Gasteiz están financiados al 100% por fondos públicos, por tanto, todas las familias tienen el derecho de acceder a todos los centros de forma gratuita y en condiciones de laicidad.

-El alto grado de interinidad de las plantillas en muchos centros públicos de Vitoria-Gasteiz impide impulsar y dificulta la continuidad de los proyectos educativos. Por ello, solicitamos que se adopten las medidas necesarias para terminar con el exceso de interinidad del profesorado.

-Proponemos que agentes educativos e instituciones aborden de manera conjunta la situación, de cara a plantear un plan estratégico que conlleve la implicación social de todos los centros educativos de la ciudad que quieran seguir recibiendo financiación pública.

Deseamos añadir que:

La experiencia en otros contextos de la diversidad cultural ha demostrado que es necesario hacer unas políticas activas que promuevan la presencia de alumnado diverso en todo tipo de centros. En las escuelas con concentraciones de alumnado desfavorecido es necesario desarrollar proyectos educativos de alta calidad y crear escuelas de altas expectativas que permitan, además, atraer al alumnado de diversos extractos socioeconómicos y culturales.

Es necesaria una reflexión sobre los modelos lingüísticos. La sociedad conduce a una buena parte de la infancia inmigrante a modelos que están siendo abandonados por la población autóctona. Asimismo es también necesaria una reflexión sobre la asignatura de religión. Estamos a favor de una escuela laica, de modo que la religión no sea impartida en el centro escolar sino que pertenezca a la vida personal de cada cual.

Es necesario que se apoye a las escuelas y a las familias para el desarrollo de planes de convivencia e interculturalidad que ayuden a vivir esta experiencia desde la oportunidad.

Vemos con preocupación la grave falta de implicación en favor de la Escuela Pública demostrada por la Administración en estos últimos años, por eso consideramos urgente que desde las instituciones se haga una clara apuesta por una Escuela Pública Vasca de calidad, eje vertebrador, fundamental y prioritario del sistemas educativo vasco.

MANIFESTO IN FAVOUR OF BASQUE PUBLIC SCHOOLS IN VITORIA-GASTEIZ

The Basque Public Schools proudly face the challenges raised by today’s society and to respond with quality standards to the diverse student body and equally diverse families.

We have made a clear commitment to inclusive education, for the entire population, where Public School is for everyone. We are committed to Public Education as an essential element of social cohesion and we believe in the necessity to work for the inclusion of all persons in this society.

We believe that the management of this diversity is one of the greatest challenges and opportunities which we face today, and our future mainly depends on our capacity as a society to manage this diversity in a suitable way.

At this time, we believe that this management has serious deficits in the school system. They involve issues which have been detected and denounced for years by various studies and reports from public institutions, which have not received any reply and they have intensified in recent years.

A profound imbalance is taking place between the public and private school networks of Vitoria-Gasteiz. While the public school network has received the majority of the underprivileged population of the city and particularly the population of a foreign origin, the private school network has become a «shelter» for many native middle-class and upper middle-class families, where there are centres which are turning their backs on the complex social reality of Vitoria-Gasteiz.

We do not want to allocate resources or public funding to an educational system which implements two types of schools for different social classes. We also do not want one school for the native population and another for the population with a foreign origin.

We believe that this segregation process is negative and does not contribute to the creation of a cohesive and charitable society but promotes the opposite instead. The separation of the student body into classrooms according to their skin colour, ethnic origin, social class or religion seems to be a detrimental basis to attempt to achieve a more just and cohesive society where diversity is an element of wealth and not exclusion.

The grouping of students with a foreign origin into a few school centres is undesirable in the educational field: this does not contribute to integration and mutual knowledge and does not help to experience diversity in a positive light. In addition, this means the concentration of students with temporary specific educational needs (for example, learning the languages of the school) and which require resources. The Administration continues to fail to provide the sufficient means to the schools which are responding to this challenge.

We denounce that the current Education Department and their predecessors, despite being aware of this reality and their declarations of good intentions, have failed to face this situation in a decisive way and have not adopted sufficient measures to provide a full response to the growing segregation of the student body in the Basque schools. The Basque Government must take urgent measures against the concentration of families of a native origin in some centres and families with a foreign origin in others, even among centres which are sometimes very close.

The specific data from the Education Department of the Basque Government provide evidence that in the Álava territory, the students who join classrooms once the school course has started are derived in a majority way to the public schools of our city.

The Town Council of Vitoria-Gasteiz must say also something about this specific situation. This Town Council must decide which city model it wishes to promote and encourage measures for this purpose. The student segregation is not coherent with the “Educator City” which it aims to be nor with the “Childhood Friendly City” that it wishes to become.

All schools as well as both public and private networks must respond to the challenge which corresponds to them in terms of social cohesion.

Specific Proposals

*The majority of the student body who are educated outside of the period in Vitoria- Gasteiz are derived from several public schools in our city. To face this, we propose:

-The school committee which manages the student enrolment outside the period should respect the non-legal proposal from the Basque Parliament approved in 2009 which stipulate the lines which must not be crossed when inserting recently arrived students in the school. This will accordingly prevent new students outside the period in a single classroom in just one course, such as what has occurred.

-This school committee should include educational agents who are currently excluded such, as the representatives of the families and the labour unions.

-The classrooms with a low cultural diversity should not be permitted to begin the academic year above the ratio, thus “protecting themselves” in this way to new incorporations throughout the academic year; incorporations which due to this reason, must be assumed by other schools, above all those which belong to the public network.

-The incorporation of the required reinforcement teaching staff should take place immediately to a centre in the degree that new students arrive outside of the period.

*Faced with the concentration of students from native families in some schools and from families of foreign origin in others, we propose:

-The economic and human resources must be combined with the response which the educational centres provide for the challenges and social needs. The schools which educate the underprivileged students or those with specific educational needs must rely on more economic and human resources than the schools which do not do this.

-To deactivate the scale which rewards low family income at the time of enrolment because this expels middle class families from specific public centres. The public school has the vocation to be a school for all types of families and we believe that it is positive that families with a different social condition are present.

-The Administration must fulfil the enrolment criteria which guarantee equity. Accordingly, it will be necessary to examine proposals such as the single enrolment office which can help to manage the information in a clearer way which must be provided to the families, preventing informal selection processes of the student body.

-It is necessary to eliminate the barriers which hinder families with fewer resources from having access to specific schools such as the case of the quotas or specific extracurricular expenses. Free education is guaranteed by law in all the schools financed with public funds. All the educational centres of Gasteiz are 100% financed by public funds; hence all families have the right to access all the centres in a gratuitous way and in secular conditions.

-The high degree of interim teaching staffs in many public centres of Vitoria-Gasteiz hinders development and the continuity of educational projects. For this reason, we request that the required measures are adopted to end the excessive interim nature of the teaching staff.

-We propose that the education agents and institutions deal with the situation in a joint way, to create a strategic plan which involves the social implication of all the educational centres of the city which wish to continue to receive public funding.

We wish to add that:

The experience of cultural diversity in other contexts has demonstrated that it is necessary to carry out active policies which promote the presence of diverse students in all types of centres. In the schools with dense concentration of underprivileged students, it is necessary to develop high quality educational projects and create schools with high expectations which also make it possible to attract students from diverse socio-economic and cultural backgrounds.

Further thought about the linguistic models is required. Society causes a major part of childhood to migrate to models which are being abandoned by the native population.

Likewise, further thought about the subject of religion is also required. We are in favour of a secular school, where religion is not taught in the school centre but belongs to the personal life of each individual.

It is necessary to support the schools and families to develop the coexistence and interculturality plans which help to live this experience from an opportunity perspective.

We observe with concern the serious lack of involvement in favour of Public Schools shown by the Government in recent years, accordingly, we consider it urgent that the institutions implement a clear commitment to the Basque Public Schools of quality and unified criteria, an essential priority for the Basque education system.